Badminton Tienen

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Clubreglement 2012

E-mailadres Afdrukken PDF
Inhoudsopgave
Clubreglement 2012
Jeugdreglement
Volwassenen
Shuttles en competitie
Competitie
Reglement afdrukken
Alle pagina's

Clubreglement

Zoals in elke samenleving zijn regels en wetten een van de pijlers van een goede leefgemeenschap. Als sportclub met een heel diverse ledensamenstelling geldt dit ook.

Daarom heeft de vereniging een eigen clubregelement waarin beschreven staat hoe de leden zich dienen te gedragen en welke eigenheden de club heeft.

Deze regels worden jaarlijks door de Raad van Bestuur van de vzw bestudeerd en bijgestuurd daar waar nodig. Aanpassing gaan steeds van start na publicatie van deze regels.

Onze club kent een ook specifiek regelment voor de jeugdspelers.

 


Jeugd

De jeugdtrainingen worden wekelijks georganiseerd in het seizoen 2013-2014. Aanpassingen zijn te vinden op onze kalender

 • Woensdag 19.00u tot 20.30u alle jeugd
 • Vrijdag 19.00u tot 20.00u selectieteam jeugd
 • Vrijdag 20.00u tot 21.00u selectieteam 2
 • Zondag 13.00u tot 14.30u minibad

Tijdens deze momenten zal de club steeds voor begeleiding zorgen.
Naast deze trainingsuren zijn onze jongeren steeds welkom tijdens al de andere speeluren in de sporthal.

2. Zoals in iedere sport moet men er voor zorgen dat men over het vereiste materiaal beschikt dwz:

 • aangepast schoeisel 
 • sportkleding: korte short en T-shirt zijn verplicht (jeansbroeken en vrijetijdsschoenen niet toegelaten)
 • voor het omkleden kan gebruik gemaakt worden van de kleedkamers
 • badmintonracket (starters kunnen beroep doen op een racket van de club)

3. Met het oog op de nodige sportiviteit dulden we geen onaanvaardbaar gedrag op het terrein.

4. Tevens wordt er niet over andere spelers hun terrein gelopen, dit hindert de spelers en kan gevaarlijk zijn.

5. Waardevolle voorwerpen zoals horloges, geldbeugels, gsm's en dergelijke, worden het best meegebracht in de zaal. Kleedkamers zijn niet de veiligste plaats.

6. Ieder nieuw lid vult online een formulier in, terug te vinden op de clubsite onder "Lid worden". Dit document dient zo snel mogelijk ingevuld te worden zodat het secretariaat het lidmaatschap kan verwerken. Van dan af ben je volledig in orde met de verzekering van de club.

7. Bij het introduceren van een nieuw lid of bij eenmalig spelen dient men dit vooraf te melden bij een bestuurslid.

8. Jeugdspelers kunnen voor tornooien gratis pluimen verkrijgen bij de jeugdtrainers (nadien worden alle pluimen terug ingeleverd)

Belangrijk bericht aan de ouders

De jeugdwerking in onze club kent een grote expansie, wat uiteraard een grotere inspanning en inzet van ons bestuur met zich meebrengt. Om problemen te voorkomen, dienen volgende punten door de ouders in acht genomen te worden:
 

-Laat uw kind bij clubtraining, tornooi georganiseerd door de club of andere clubactiviteiten nooit alleen achter aan de sporthal zonder er zeker van te zijn dat er een jeugdverantwoordelijke van de club aanwezig is.
-Bij eender welke activiteit wordt er gevraagd om het deelnemingsformulier degelijk en tijdig (ten minste een week op voorhand) in te vullen en ondertekend door de ouders af te geven aan de jeugdbegeleiders.
-De club verzekert dat er tijdens de clubtrainingen, clubtornooien of andere jeugdactiviteiten jeugdbegeleiders aanwezig zijn. Zijn er door omstandigheden geen begeleiders aanwezig, dan worden alle activiteiten die dag afgelast en dienen de ouders hun kind terug mee naar huis te nemen.


 

Volwassenen

1. Kandidaat lid

Elke kandidaat-speler (= nog nooit lid geweest van onze club of andere club) heeft recht op tweetal keer vrijspelen.
Opgelet! Tijdens deze periode is de speler niet verzekerd! De speler moet zich aanmelden via het  als 'proefspeler' in het inschrijvingsformulier en tevens hier de gekozen speeldata opgeven.

Klik op icoon voor het inschrijvingsformulier
 

 2. Materiaal

Alle spelers zijn medeverantwoordelijk voor het opstellen en het opbergen van het materiaal. De gemeentelijke sportfunctionaris zal bij nalatigheid het bestuur hiervan op de hoogte brengen, wat een schorsing tot gevolg kan hebben.


 3. Sportkledij:

Iedereen draagt tijdens de speeluren sportieve kledij

4. Kleedkamers

Wij krijgen de beschikking over een aantal kleedkamers en over het aanwezige materiaal. Deze moeten steeds in goede staat achtergelaten worden.

 5. Sportschoenen

Deze zaal mag enkel betreden worden met gepast zuivere aangepast sportschoeisel! (niet reeds van buiten sporthal aangedaan)

6. Niet-spelers of toeschouwers

De zaal en de kleedkamers zijn voorbehouden aan de spelers. Niet-leden en niet-spelers dienen bijgevolg plaats te nemen op de tribune of in de cafetaria.

 7. Diefstal

De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van uw persoonlijke bezittingen. Wij verzoeken u geen waardevolle voorwerpen achter te laten in de kleedkamers.

 8. Blessures en verzekering

Indien u tijdens de speeluren een kwetsuur oploopt, dient u dit zo vlug mogelijk te laten weten aan een van de aanwezige bestuursleden, die u de nodige papieren zal geven. Als lid van de vereniging kan je steeds de nodige formulieren downloaden op de website.

 9. Groepsgeest

Een goede groepsgeest en sportiviteit zijn het allergrootste belang in onze sportclub.
Daarom eigenen wij ons het recht toe een speler te schorsen of zijn lidmaatschap in te trekken wanneer hij/zij de goede werking van de club verstoort. De beslissing zal worden genomen door een 2/3 meerderheid van het bestuur.

10.  Geschillen onderling.

Om eventuele geschillen tussen leden onderling en/of met bestuursleden op te lossen,kunnen deze leden in kwestie uitgenodigd worden door het bestuur op een vergadering. Wanneer de betreffende  leden moedwillig deze persoonlijke uitnodigingen naast zich neerleggen (en geen pogingen willen doen om een oplossing te vinden voor de gerezen problemen) dan kan het bestuur beslissen, met het oog op de groepsgeest, deze leden te schorsen en hen bijgevolg de toegang tot de terreinen te ontzeggen. Het door hen betaalde lidgeld zal in dit geval niet worden teruggestort.

 11. Sportiviteit is van het allergrootse belang.

Daarom is het niet toegestaan dat spelers enkelwedstrijden spelen wanneer spelers aan de zijlijn staan te wachten. Spelende leden moeten spontaan de helft van een terrein afstaan aan binnengekomen spelers. Indien dit niet gebeurd moeten wachtende leden een terrein opeisen. Dit punt dient strikt te worden nageleefd!
Leden die niet akkoord gaan met deze regel kunnen geen lid zijn van badmintonclub Badminton Tienen vzw.
Tijdens een competitieontmoeting zal elke speler de rol van ambassadeur van de club aannemen. Hierin worden fair-play op het veld, een goede ontvangst van de tegenstrevers, meewerken aan een vlot verloop van de ontmoeting ,…gerekend worden. Na de ontmoeting zal de Tiense thuisploeg gezamenlijk de tegenpartij trakteren. De ploegkapitein of zijn/haar vervanger speelt hier een cruciale rol. Het kan niet zijn dat thuisspelers die aan een ontmoeting hebben deel genomen, laattijdig hun traktatie ontvangen.
Competitie is een teamgebeuren!

12. Foto’ s website.

De foto’s en beelden tentoongesteld op de website van www.BadmintonTienen.be , zijn eigendom van de verantwoordelijke van de website. De foto’s en beelden zijn beschermd door het auteursrecht en mogen niet worden gebruikt onder gelijk welke vorm zonder de toestemming van de auteur of van zijn gemachtigde. (Wet van 30 juni 1994, betreffende het auteursrecht.)
  In de copyrightwet staat dat foto's genomen op publiek terrein in principe gebruikt mogen worden, voor zover ze de betrokkenen geen schade toebrengen. Voor foto s die genomen worden op niet-publiek terrein (in lokalen, bijvoorbeeld) moet er toestemming gegeven worden. Dit is 'toestemming achteraf': foto's worden geplaatst, maar worden verwijderd als iemand bezwaar maakt.
Ouders behouden het recht om foto's van hun minderjarige kinderen te laten verwijderen van de website.


 13. Gebruik shuttles.

Al onze spelers krijgen shuttles van de club om tijdens de speeluren of officiële competitiewedstrijden van de club te gebruiken. Zowel plastic of veren alles wordt gratis ter beschikking gesteld tijdens de speeluren, naar gelang het klassement van de betroffen speler.
Deze shuttles dienen steeds na de speeluren in de materiaalkast bewaard te worden.
 Vergeet ook niet  Shuttles krijgen is een gunst van de club en is een zeer dure aangelegenheid.

 
a.) Afspraken shuttlegebruik
De algemene afspraak is, dat elke klassementspeler/speelster (C2 en +) veren shuttles van de club krijgt om tijdens de clubspeeluren in de Tiense sporthal te trainen. Recreanten en jeugdspelers gebruiken plastic shuttles. Alle shuttlekokers worden steeds bewaard in de shuttlekast en niet in de sporttas. Klassement C2 en hoger speelt met veren shuttles. Er worden geen shuttles meegenomen naar andere speellocaties.
b.) Spelen met verschillende klassementsspelers:
Als er tijdens een dubbelspel minstens twee klassementspelers/speelster zijn, bestaat er de mogelijkheid dat er met veren shuttles gespeeld wordt. Is het echter zo dat 75 procent van de spelers/speelster lager geklasseerde spelers/speelster (D) zijn, wordt er best plastic shuttles gebruikt.
Wedstrijden in functie van het uitdagingsbord kunnen wel eens met veren shuttles gespeeld worden. Laagste geklasseerde mag de shuttle kiezen!
c.) Tornooi:
Spelers die inschrijven voor een tornooi dienen zelf voor de nodige shuttles te zorgen. Hiervoor kunnen zij eventueel maandelijks terecht bij de materiaalverantwoordelijke die shuttles aan inkoopprijs aanbiedt. De jeugdspelers kunnen shuttles krijgen voor officiële jeugdtornooien. Zij dienen dit tijdig aan hun trainers te vragen. Na het tornooi worden gebruikte shuttles terugbezorgd. 
d.) Competitie:
Tijdens de competitieontmoetingen zal de club steeds zorgen voor officiële shuttles. Deze dienen na gebruik verzameld & gesorteerd te worden. Goede bruikbare shuttles worden opnieuw in de competitiekast geplaatst.
e.) Gastspelers. (spelers verbonden aan een andere club)
Deze spelers zullen slechts toegelaten worden onder bepaalde voorwaarden.  Zo kan een speler maar 2 x per jaar als gast komen spelen. Gastspelers (spelers verbonden aan een andere club) worden vriendelijk verzocht voorafgaand zich aan te melden bij één van  bestuursverantwoordelijken.
Spelers die echter wensen meermaals te komen spelen kunnen naast hun thuisvereniging ook lid worden van Badminton Tienen vzw. De vereniging voorziet voor iedereen speelruimte en materiaal (shuttles).
Spelers die intentie hebben om een definitieve overstap te maken naar onze club dienen dit tijdig aan het bestuur kenbaar te maken. (vóór januari uitschrijven in de oude club of vóór april tijdens de officiële transferperiode).
Er wordt op vertrouwd dat de spelers in hun eigen belang en clubbelang niet onnodig veel shuttles verbruiken.


14. Competitie

De spelers/speelsters die zich kandidaat stellen voor de competitie verkrijgen naast hun klassement het statuut C(competitie). Hiervoor betaalt de club extra verzekering en licentie. Deze spelers/speelsters worden als titularis van een ploeg aanzien en worden verwacht tijdens de competitiewedstrijden te spelen. De club behoudt steeds de mogelijkheid om tweemaal per jaar (december/april) een spelersvergadering te organiseren. Hier zal zij haar visie over de komende competitie kenbaar maken en worden de ploegopstellingen voorgesteld/besproken.

 De eigenlijke competitiedata worden in augustus /september door de desbetreffende organisaties (VBL/VVBBC) kenbaar gemaakt en zijn op de respectievelijke sites te raadplegen.
Deelname aan een competitieontmoeting krijgt steeds voorrang dan de deelname aan tornooien.
Bij het wegvallen van een titularis in een hogere ploeg wordt een eerstvolgende speler/speelster van de lagere ploegen aangesproken om als invaller deel te nemen. Er wordt gestreefd naar een zo sterk mogelijk ploegopstelling per team met als primaire doelstelling de ontmoeting te winnen.
De club verwacht van de competitiespelers een spontaan engagement naar de diverse clubactiviteiten.

 15. Voorstellen van de leden

Voorstelleni.v.m.  een aanpassing van deze reglementen kunnen ingediend worden door ieder lid van de club, en dit schriftelijk aan één van de bestuursleden. De voorstellen worden opgenomen in het reglement na goedkeuring door 2/3 meerderheid van het bestuur.


16. Reglement

Het bestuur zal zich verplichten om ieder jaar het clubreglement te evalueren en indien nodig aan te passen. Dit vernieuwde reglement kan elk moment van het seizoen in voege gaan.